Leveringsvoorwaarden

DEFINITIES
ERKENNING ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
EIGENDOMSVOORBEHOUD
BEZORGKOSTEN
LEVERTIJDEN
BETALINGSVORMEN
GARANTIE
AANSPRAKELIJKHEID
OVERMACHT
PRIVACY
BETALING
WANBETALING

 

 

  

DEFINITIES

de Rouwbloemensite: de leverancier van het product
Besteller: opdrachtgever tot het leveren van een product uit het assortiment van de Rouwbloemensite.nl
Ontvanger: de geadresseerde van het bestelde artikel
Transporteur: Dyna Logic

De leveringsvoorwaarden van Rouwbloemensite.nl zijn van toepassing op alle leveringen door Rouwbloemensite.nl.

Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 


ERKENNING ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Rouwbloemensite.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

 


EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Rouwbloemensite.nl geleverde artikelen blijven eigendom van Rouwbloemensite.nl tot het moment dat de aankoopprijs volledig is voldaan.

 


BEZORGKOSTEN

De bezorgkosten bedragen niet meer en niet minder dan de werkelijke kosten die de transporteur berekent voor het bezorgen van het bestelde op het afleveradres. De hoogte van de bezorgkosten wordt tijdens de bestelprocedure getoond en is inclusief standaard verpakking.

 

 


LEVERTIJDEN

Artikelen worden, indien voorradig en na een geaccepteerde betaling, dezelfde dag, of een dag voor de door u opgegeven datum ter verzending aangeboden aan de transporteur. De transporteur levert het bestelde, onder voorbehoud, de volgende dag af op het door u opgegeven afleveradres.

Indien bestelde artikelen niet in voorraad zijn en/of levering niet volgens het bovenstaande kan plaatsvinden, wordt besteller per E-mail hiervan op de hoogte gebracht waarna besteller de opdracht kan annuleren.

Indien op het moment van annuleren de bestelling inmiddels is aangeboden aan de transporteur, kan het bestelde niet meer worden geannuleerd.

Voor het annuleren van een order brengen wij kosten in rekening 10% van het order bedrag met een minimum van 5 euro

 


BETALINGSVORMEN


Artikelen uit het assortiment van Rouwbloemensite.nl kunnen op de volgende manier worden betaald.

Credit card, Ideal, op rekening voor bedrijven, of onder rembours.

 


GARANTIE

Op de door Rouwbloemensite.nl aangeboden producten bestaat een garantie tenzij anders vermeld bij de omschrijving van het betreffende product. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Rouwbloemensite.nl staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Besteller/ontvanger kan Rouwbloemensite.nl verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Besteller/ontvanger is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, daarvan via fax, brief of E-mail melding te doen bij Rouwbloemensite.nl. 

Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Rouwbloemensite.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of nalatigheid van de besteller/ontvanger of anderszins voor risico van de besteller/ontvanger komt, zal Rouwbloemensite.nl de besteller/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna Rouwbloemensite.nl het product voor rekening van besteller/ontvanger kan terugsturen.

 


AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle directe schade van besteller/ontvanger, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Rouwbloemensite.nl beperkt tot het bedrag waarvoor deBloemsit.nl zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel tot een bedrag waarvoor een opdrachtnemer met een soortgelijk bedrijf als Rouwbloemensite.nl zich pleegt te verzekeren.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken (in de onderneming) van besteller/ontvanger, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Rouwbloemensite.nl, is deze nimmer aansprakelijk.

Rouwbloemensite.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken.

Besteller/ontvanger vrijwaart Rouwbloemensite.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

deBloemsit.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 


OVERMACHT

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Rouwbloemensite.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 

 


PRIVACY

Rouwbloemensite.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.

Rouwbloemensite .nl bewaart uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van de overeenkomst en administratieve doeleinden.

Rouwbloemensite .nl verstrekt uw gegevens nooit aan derden.

 


BETALING

Elke overeenkomst geschiedt onder de voorwaarde van contante betaling waaronder begrepen, geaccepteerde creditcardbetalingen, Ideal betalingen en rembourszendingen.

Rouwbloemensite.nl is niet verplicht te leveren zolang de besteller/ontvanger niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, is Rouwbloemensite .nl gerechtigd voor iedere deellevering betaling te verlangen, contant dan wel door middel van een deelfactuur. Indien levering in delen plaatsvindt, zijn alleen de bezorgkosten van de eerste levering voor rekening van de besteller.

Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn maximaal veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.

 


WANBETALING

Besteller is in gebreke indien deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Vanaf dat moment is Rouwbloemensite .nl gerechtigd zijn vordering te verhogen met de geldende wettelijke rente en is de besteller in verzuim. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt de besteller een schriftelijke ingebrekestelling met een aanvullende betalingstermijn van zeven dagen. Indien besteller ook na het verstrijken van deze termijn geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft is Rouwbloemensite.nl gerechtigd de vordering door derden te laten incasseren.

Bij buitengerechtelijke invordering is de besteller – naast de aankoopsom en rente – buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd.


Bij gerechtelijk invordering, waaronder faillissementsaanvragen, blijft de besteller naast de gerechtelijke kosten tevens de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Rouwbloemensite .nl zal bij wanbetaling tevens de ontvanger vorderen tot betaling.

 

Rouwbloemensite.nl is onderdeel van Flowers4u